Increasing the usefulness of acupuncture guideline recommendations

Yu Qing Zhang, Liming Lu, Nenggui Xu, Xiaorong Tang, Xiaoshuang Shi, Alonso Carrasco-Labra, Holger Schünemann, Yaolong Chen, Jun Xia, Guang Chen, Jianping Liu, Baoyan Liu, Jiyao Wang, Amir Qaseem, Xianghong Jing, Gordon Guyatt, Hong Zhao

Research output: Journal PublicationArticlepeer-review

20 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
Article numbere070533
JournalThe BMJ
Volume376
DOIs
Publication statusPublished - 25 Feb 2022

ASJC Scopus subject areas

  • General Medicine

Cite this